Korning (Mentaltest).
Protokoll för   
 
Blackneck's A'Pucko.
Malinois. Född: 2007-07-12.
442 poäng.

Syfte

1

2

3

4

5

Sammarbete
Föremål/Förare

2

Leker ej/leker själv/kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare

Leker själv - men kommer efter uppmaning

Leker själv - men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp A'Pucko

Sammarbete
Föremål/TL

4

Leker ej/leker själv/kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från testled

Leker själv - men kommer efter uppmaning

Leker själv - men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp A'Pucko

Gripa;   
Ta tag 5 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet A'Pucko

Ta tag 40 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet A'Pucko

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Tuggar/byter tag vid något tillfälle

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. A'Pucko

Hålla i 40 m.

4

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepade gånger A'Pucko

Tuggar/byter tag vid något tillfälle

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande A'Pucko

Slita/dra 40 m.

2

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande A'Pucko

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksammt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart - målinriktad. aktiviteter. A'Pucko

Förföljande;
Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. A'Pucko

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

Framme jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder

Jobbar i 60 sekunder A'Pucko

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren.

Social
självsäkerhet

10

Ängslig, osäker går ej att hantera

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Social säkerhet i de flesta situationer.

Socialt säker i alla situationer. A'Pucko

Social
nyfikenhet

8

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sig klappas

Besvarar när figurant bjuder

Normalt nyfiken när anledning finns A'Pucko

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Svarar på lek & lekinviter

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter A'Pucko

Handlings-
förmåga

10

Försöker inte att lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. A'Pucko

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassnings-
förmåga

10

Anpassar sig med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar sig med hög intensitet i samtliga testsituationer A'Pucko

Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning tid.

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar)

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer - alt lång tid i enstaka situationer (1-2) A'Pucko

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation A'Pucko

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Avreagerar snabbt i alla situationer

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder , många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden A'Pucko

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Rädsla

4

SFlyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning A'Pucko

Står emot alla testsituationer, visar ingen rädsla

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar

Visar ingen aggression A'Pucko

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

Nyfikenhet

8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram A'Pucko

Går fram med hjälp

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott A'Pucko

Ingen reaktion, kontroll första skottet

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel