Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'Å-kull.
. Malinois. Födda: 2009-04-01.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Åkej

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Ånga, Ådi, Åtta

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. Åra

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Åkej, Ådi

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Ånga, Åra. Åtta

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Ånga*

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. Åkej, Åtta 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Ånga, Ådi, Åra

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Ånga, Ådi

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Åkej, Åra, Åtta

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. Ådi, Åra

Griper direkt, hugger föremålet i farten. Ånga, Åkej, Åtta

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Ånga

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Åtta

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Åkej, Ådi, Åra

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. Ånga(1a)

Startar avbryter innan förtemålet. Åkej(1a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Ånga(2a), Ådi, Åra, Åtta

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. Åkej(2a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Ånga(1a), Åkej

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Ånga(2a), Ådi, Åra, Åtta

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Ånga, Åkej, Ådi

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Åra

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. Åtta

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Åkej, Åtta

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Åra 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. Ånga, Ådi

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Ådi, Åra, Åtta

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Ånga

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Åkej

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. Åkej

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Ånga, Ådi, Åra, Åtta

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Åkej

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Ånga, Ådi, Åra, Åtta

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Åkej

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Åra, Åtta

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Ånga

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Ådi

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Ådi, Åra, Åtta

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Ånga, Åkej

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Ådi, Åra, Åtta

Visar enstaka hotbeteenden. Ånga

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Åkej

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Ånga

Går fram till overallen utan hjälp. Åkej, Ådi, Åra, Åtta

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Ånga, Åkej, Ådi, Åra, Åtta

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Ånga, Åkej, Ådi, Åra, Åtta

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Åra, Åtta

Hukar sig och stannar. Ådi

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Ånga

Flyr högst 5 meter. Åkej

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Åkej

Går fram till skramlet utan hjälp. Ånga, Ådi, Åra, Åtta

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Ånga, Åkej, Ådi, Åra, Åtta

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Åkej, Ådi, Åtta

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Ånga

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Åra

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Åtta

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Ådi

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Ånga, Åra

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. Åkej

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Åkej, Åra, Åtta

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Ånga

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Ådi

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Åra, Åtta

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Ådi

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Åkej

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. Ånga

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Åkej

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Ånga

Går fram till fig. utan hjälp. Ådi, Åra, Åtta

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Ånga

Besvarar kontakten från figuranten. Åkej

Tar själv kontakt med figuranten. Ådi, Åra, Åtta

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Ånga, Åkej, Ådi, Åra

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Åtta

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. Ånga, Åkej, Ådi, Åra, Åtta

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Ådi, Åra, Åtta

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. Ånga

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Åkej

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

  Ånga* = Hunden är lekfull och biter lite försiktigt och lekfullt i testledarens händer, kamplek! Först skriver beskrivaren en 4:a men testledaren säger att hunden bet efter honom och beskrivaren ändrar till en etta! Detta var ren lek och jag såg personligen testen!

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel