Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'E-kull. . Malinois. Födda: 2005-04-21.
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Exa Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Exo Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. Etta
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Exo, Etta, Exa Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar.  Är neutral. Etta, Exa

Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Exo

Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Exo Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Etta, Exa

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Exo, Etta Griper direkt, hugger föremålet.  Exa

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Exo, Etta Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.  Exa

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Etta (1:a) Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Exo, Etta (2:a),  Exa Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.  Exa (1:a) Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. Exo, Etta,  Exa (2:a)
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Etta,  Exa Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Exo

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Etta Intresserad, följer fig. utan avbrott. Exo Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.  Exa Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Exo, Etta,  Exa Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Etta Går fram till den dolda ,men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp. Exo,  Exa

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Etta,  Exa Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Exo

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Etta Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Exa Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Exo Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Exo Hukar sig och stannar. Exa Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Etta Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden. Exo Visar enstaka hot-beteenden. Etta Visar flera hotbeteende under längre tid. Exa Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Etta,  Exa Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. Exo

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver. Exo, Etta,
Exa
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Exo Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Etta, Exa Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Exo Hukar sig och stannar. Etta Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. Exa

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Etta, Exa Går fram till skramlet utan hjälp. Exo

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Exo, Etta, Exa Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Etta, Exa Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Exo Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteende Visar enstaka hotbeteenden. Exo, Etta, Exa Visar flera hot-beteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Exo Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.  Exa Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Etta Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Exo Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.  Exa Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Etta Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. Etta Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Exa Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Exo Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Etta, Exa Tar kontakt själv. Balanserad. Exo Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Exo, Etta, Exa Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Exo, Etta, Exa Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Exo, Etta, Exa Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser / avstår skott.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel