Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'G-kull. . Malinois. Födda: 2005-10-19.
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Gina, Gino, Gissa Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Gina, Gino, Gissa Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar.  Är neutral. Gino

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Gina, Gissa

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Gino, Gissa Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Gina, Gissa

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Gino Griper direkt med hela munnen. Gissa Griper direkt, hugger föremålet. Gina

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Gino, Gissa Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Gissa Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Gina

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Gina (1:a), Gino(2:a) Startar men avbryter. Gino(1:a) Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Gissa(1:a) Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Gina (2:a), Gissa(2:a) Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Gina (1:a), Gino Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Gissa(1:a) Griper direkt, släpper.  Gina (2:a) Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. Gissa(2:a)
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Gina Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Gino Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Gissa

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. Gissa Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.  Gino Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Gina

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Gino, Gissa Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Gina Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram till den dolda ,men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp. Gina, Gino, Gissa

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Gina, Gino, Gissa,

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Gino Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. Gina, Gissa

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gino Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Gina, Gissa Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden. Gissa Visar enstaka hot-beteenden. Gina Visar flera hotbeteende under längre tid. Gino Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Gina Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. Gino, Gissa

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver. Gina, Gino, Gissa
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Gina, Gino Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Gissa Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Gino Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Gissa Flyr mer än 5 meter. Gina

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Gina Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Gissa Går fram till skramlet utan hjälp.Gino

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Gino, Gissa Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Gina Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Gina, Gino, Gissa Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteende Visar enstaka hotbeteenden. Gissa Visar flera hotbeteende under längre tid. Gina, Gino Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Gissa Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.   Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Gino Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Gina

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Gissa Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.  Gino Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. Gina

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Gissa Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Gina Går fram till spöket utan hjälp. Gino
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Gissa Tar kontakt själv. Balanserad. Gina, Gino Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Gino Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Gina, Gissa
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Gino Griper direkt med hela munnen. Gissa Griper direkt, hugger föremålet. Gina
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Gina, Gino, Gissa Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel