Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'L-kull.
. Malinois. Födda: 2006-12-11.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Lava

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Leva, Lyx

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Lava, Leva, Lyx

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Lava

Accepterar hantering. Lyx

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Leva

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Lava, Leva, Lyx

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Lyx

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet. Lava, Leva

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. Lava, Leva, Lyx

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Lava

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Leva

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Lyx

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Lava

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Leva

Griper direkt, släpper.  

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Lyx

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Lyx

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Lava, Leva

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Lava

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.  Leva, Lyx

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Lava, Leva, Lyx

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Lyx

Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp. Lava, Leva

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Lava, Leva, Lyx

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Lava, Lyx

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Leva

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar. Lyx

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Lava, Leva

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. Lava, Leva, Lyx

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Lyx

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Leva

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Lava

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Lava, Leva, Lyx

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Leva

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Lava, Lyx

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Lava, Leva, Lyx

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Lava

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Lyx

Går fram till skramlet utan hjälp. Leva

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Lava, Leva Lyx

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Lyx

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Lava, Leva

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Lava, Lyx

Visar enstaka hotbeteenden. Leva

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Lava

Tittar till mot spökena då och då. Lyx

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Leva

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Lyx

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.  Lava

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Leva

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. Lyx

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Lava

Går fram till spöket utan hjälp. Leva

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder. Lava, Lyx

Tar kontakt själv. Balanserad. Leva

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Lava, Leva, Lyx

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål. Lyx

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet. Lava, Leva

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Lava, Leva Lyx

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel