Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'Ö-kull.
. Malinois. Födda: 2009-08-15.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. A'Översten, A'Öxi, A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. A'Önska

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. A'Översten, A'Öxi, A'Ösa

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. A'Öygunn, A'Önni

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. A'Önska

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. A'Översten

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. A'Önska, A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. A'Öxi

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. A'Översten

Startar snabbt, leker aktivt. A'Önska, A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. A'Öxi

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. A'Önska , A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

Griper direkt med hela munnen. A'Översten, A'Öxi

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte. A'Önska

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. A'Översten, A'Önni

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. A'Öxi, A'Ösa, A'Öygunn

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. A'Översten (1:a), A'Önska (2:a), A'Öxi, A'Önni (1:a)

Startar avbryter innan förtemålet. A'Önska (1:a), A'Önni (2:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. A'Översten (2:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. A'Ösa, A'Öygunn

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. A'Översten (1:a), A'Önska, A'Öxi, A'Önni (1:a)

Griper inte, nosar på föremålet. A'Önni (2:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. A'Översten (2:a)

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. A'Ösa, A'Öygunn

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. A'Öygunn

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. A'Översten, A'Öxi, A'Önni

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. A'Önska, A'Ösa

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. A'Översten, A'Önska, A'Önni

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. A'Öxi, A'Ösa, A'Öygunn

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. A'Översten, A'Önska, A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. A'Öxi

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. A'Önska

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. A'Önni

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. A'Översten, A'Öxi, A'Ösa, A'Öygunn

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. A'Önska

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. A'Översten, A'Öxi, A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. A'Önska

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. A'Önni

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. A'Översten, A'Öxi, A'Ösa, A'Öygunn

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. A'Ösa, A'Öygunn

Hukar sig och stannar. A'Öxi

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A'Översten, A'Önska, A'Önni

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. A'Översten, A'Ösa, A'Öygunn

Visar enstaka hotbeteenden. A'Önska

Visar flera hotbeteenden under längre tid. A'Öxi, A'Önni

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. A'Önni

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. A'Översten, A'Önska

Går fram till overallen utan hjälp. A'Öxi , A'Ösa, A'Öygunn

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. A'Översten, A'Önska, A'Öxi, A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. A'Önska, A'Öygunn

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. A'Översten, A'Ösa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. A'Önni

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager. A'Öxi

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. A'Ösa, A'Öygunn

Hukar sig och stannar. A'Översten, A'Öxi

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A'Önska, A'Önni

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. A'Öxi

Går fram till skramlet utan hjälp. A'Översten, A'Önska, A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. A'Översten, A'Önska, A'Ösa, A'Öygunn, A'Önni

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. A'Öxi

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. A'Översten, A'Önska, A'Öygunn, A'Önni

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. A'Ösa

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. A'Öxi

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. A'Ösa

Visar enstaka hotbeteenden. A'Öygunn

Visar flera hotbeteenden under längre tid. A'Översten, A'Öxi, A'Önni

Visar flera hotbeteenden och någon attack. A'Önska

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. A'Översten, A'Önska, A'Öxi, A'Ösa

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. A'Öygunn, A'Önni

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. A'Öxi, A'Ösa, A'Öygunn

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. A'Översten

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. A'Önska

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. A'Önni

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. A'Önska, A'Öxi

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. A'Önni

Går fram till fig. utan hjälp. A'Översten, A'Ösa, A'Öygunn

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. A'Översten, A'Önska, A'Öxi, A'Öygunn, A'Önni

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. A'Ösa

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. A'Översten, A'Önska, A'Öxi, A'Öygunn, A'Önni

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. A'Ösa

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. A'Önska, A'Öygunn

Griper direkt med hela munnen. A'Översten, A'Öxi, A'Ösa, A'Önni

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. A'Översten, A'Önska, A'Önni

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. A'Öxi, A'Öygunn

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. A'Ösa

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel