Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'Q-kull.
. Malinois. Födda: 2007-09-15.

A'Qita är testad vid exakt 12 månaders ålder.

A’Qick är testad vid 13 månaders ålder.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A’Qasa, A’Qualtro, A'Qessie

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. A’Qasa

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A’Qualtro, A'Qessie

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. A’Qick, A’Qasa  

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. A’Qita

Accepterar hantering. A'Qiki

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. A’Qualtro,A'Qessie

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. A’Qasa

Startar snabbt, leker aktivt. A’Qita, A’Qick, A'Qiki

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. A’Qualtro, A'Qessie

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen. A’Qita, A’Qick, A'Qik, A’Qasa, A’Qualtro, A'Qessie

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. A’Qasa

Biter - drar emot, släpper, tar om. A’Qita, A’Qick, A'Qessie

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. A'Qiki, A’Qualtro

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. A’Qualtro

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A’Qasa, A'Qessie

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. A’Qualtro

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. A’Qasa (1a)

Griper direkt, släpper.  A’Qita, A'Qiki (2a)

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. A’Qick, A'Qiki (1a), A’Qasa (2a), A'Qessie

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. A’Qick, A'Qiki, A'Qessie

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. A’Qita, A’Qualtro

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. A’Qasa

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma. A’Qasa

Intresserad, följer fig. utan avbrott. A’Qick, A’Qualtro

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. A’Qita, A'Qiki

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. A'Qessie

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. A’Qick, A’Qualtro, A'Qessie

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. A'Qiki

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. A’Qita

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del. A’Qasa

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. A’Qita, A’Qick, A’Qasa

Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp. A'Qiki, A’Qualtro, A'Qessie

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. A’Qita, A’Qasa

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. A’Qick, A'Qiki, A’Qualtro

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. A'Qessie

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. A’Qita, A'Qiki

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. A’Qick, A’Qasa

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. A’Qualtro

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. A'Qessie

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. A’Qasa, A'Qessie

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A’Qualtro

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. A'Qiki, A’Qualtro

Visar enstaka hotbeteenden. A’Qasa, A'Qessie

Visar flera hotbeteenden under längre tid. A’Qita, A’Qick

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. A’Qita, A’Qick, A'Qiki

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. A’Qualtro

Går fram till overallen utan hjälp. A’Qasa, A'Qessie

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A’Qasa, A’Qualtro, A'Qessie

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. A’Qasa, A’Qualtro

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. A’Qita, A'Qiki

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. A’Qick, A'Qessie

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. A’Qasa

Hukar sig och stannar. A’Qualtro

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A'Qessie

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. A’Qick

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. A’Qita, A'Qessie

Går fram till skramlet utan hjälp. A'Qiki, A’Qasa, A’Qualtro

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A’Qasa, A’Qualtro, A'Qessie

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. A'Qiki,  A’Qasa

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. A’Qita, A’Qick, A’Qualtro, A'Qessie

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. A'Qiki, A'Qessie

Visar enstaka hotbeteenden. A’Qick

Visar flera hotbeteenden under längre tid.  A’Qasa, A’Qualtro

Visar flera hotbeteenden och någon attack. A’Qita

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då. A’Qick

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. A’Qita, A'Qiki, A’Qasa

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. A’Qualtro, A'Qessie

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. A’Qick, A’Qasa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.  A’Qita, A'Qiki, A'Qessie

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. A’Qualtro

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. A'Qiki, A’Qualtro

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid. A’Qick, A’Qasa

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. A’Qita

Går fram till spöket utan hjälp. A'Qessie

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. A’Qualtro

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder. A’Qita, A’Qasa

Tar kontakt själv. Balanserad. A’Qick, A'Qik, A'Qessiei

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv. A’Qasa

Leker aktivt, startar snabbt. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A’Qualtro, A'Qessie

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål. A’Qick

Griper direkt med hela munnen. A’Qita, A'Qiki, A’Qasa, A’Qualtro, A'Qessie

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. A’Qita, A’Qick, A'Qiki, A’Qasa, A’Qualtro, A'Qessie

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel