Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'R-kull.
. Malinois. Födda: 2007-10-14.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. A'Reta, A'Riva, A'Reko, A’Redo, A’Rusa, A'Radar, A'Rita

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. A'Reta A'Riva, A’Redo, A'Radar

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. A'Reko, A’Rusa, A'Rita

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.  A'Reta, A'Riva, A’Rusa, A'Radar, A'Rita

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. A'Reko, A’Redo

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. A'Reta, A'Riva, A'Reko, A’Rusa, A'Rita

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. A’Redo, A'Radar,

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. A'Reta, A'Reko

Griper direkt med hela munnen. A'Riva, A’Redo, A’Rusa

Griper direkt, hugger föremålet. A'Radar, A'Rita

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. A'Reta, A’Rusa, A'Rita

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. A'Riva, A'Reko

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. A’Redo, A'Radar

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. A'Riva (2a), A’Redo (1a), A’Rusa (2a), A'Rita (2a)

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. A'Reta, A’Redo (2a), A'Radar

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. A'Riva (1a), A'Reko (1a), A’Rusa (1a), A'Rita (1a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. A'Reko (2a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. A'Riva (2a), A’Redo (1a), A’Rusa (2a), A'Radar, A'Rita (2a)

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. A'Riva (1a), A’Redo (2a), A’Rusa (1a), A'Rita (1a)

Griper direkt, släpper. A'Reta

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. A'Reko

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. A'Rita

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. A'Riva, A’Redo, A’Rusa, A'Radar

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. A'Reta

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.A'Reko

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott. A'Riva, A’Rusa, A'Radar, A'Rita

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. A'Reta, A'Reko, A’Redo

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. A'Reta, A'Riva, A'Reko, A’Rusa

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. A'Radar, A'Rita

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. A’Redo

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. A'Radar, A'Rita

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. A'Reko, A’Redo

Går fram till den dolda, men talande figuranten. A'Riva

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. A'Reta

Går fram direkt till fig. utan hjälp. A’Rusa

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. A'Radar, A'Rita

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. A'Reta, A’Redo

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. A'Riva, A'Reko, A’Rusa

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. A'Reta, A'Radar, A'Rita

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. A'Riva, A’Redo

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. A'Reko

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. A’Rusa

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar. A'Riva

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A’Redo, A’Rusa, A'Radar

Flyr högst 5 meter. A'Reta, A'Reko, A'Rita

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. A'Reta, A’Rusa

Visar enstaka hotbeteenden. A'Riva, A’Redo, A'Rita

Visar flera hotbeteenden under längre tid. A'Reko, A'Radar

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. A'Radar

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. A'Reta, A'Reko, A’Redo, A’Rusa

Går fram till overallen när föraren står bredvid. A'Rita

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. A'Riva

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. A'Reta, A'Riva, A'Reko, A’Redo, A'Rita

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. A’Rusa

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. A'Radar

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. A'Riva, A'Radar, A'Rita

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. A'Reta, A'Reko, A’Redo

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. A’Rusa

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. A'Reko

Hukar sig och stannar. A'Riva, A'Radar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A’Redo, A’Rusa, A'Rita

Flyr högst 5 meter. A'Reta

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. A’Redo, A'Rita

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. A'Reta

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. A’Rusa, A'Radar

Går fram till skramlet utan hjälp. A'Riva, A'Reko

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. A'Reta , A'Riva, A'Reko, A’Redo, A’Rusa, A'Rita

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. A'Radar

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. A'Radar, A'Rita

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. A'Reta, A'Riva, A'Reko, A’Redo, A’Rusa

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. A'Reko

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. A'Reta, A’Redo, A’Rusa, A'Radar, A'Rita

Visar flera hotbeteenden och någon attack. A'Riva

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. A'Reta

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. A'Reko, A’Redo, A’Rusa, A'Rita

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. A'Riva, A'Radar

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. A'Reko, A’Rusa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.   A'Reta, A'Radar

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. A'Riva

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. A'Rita

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. A’Redo

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. A’Redo, A'Radar

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. A'Reta, A’Rusa, A'Rita

Går fram till spöket när föraren står bredvid. A'Riva

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp. A'Reko

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. A'Radar

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. A'Reta

Besvarar kontakt när figurant bjuder. A’Redo, A’Rusa, A'Rita

Tar kontakt själv. Balanserad. A'Riva, A'Reko

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv. A'Reta, A’Rusa

Leker aktivt, startar snabbt. A'Riva, A'Reko, A’Redo, A'Radar, A'Rita

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål. A'Reta

Griper direkt med hela munnen. A'Riva, A'Reko, A’Redo, A’Rusa, A'Radar, A'Rita

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. A'Reta, A'Riva, A'Reko, A’Redo, A’Rusa, A'Radar

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. A'Rita

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel